Image Desires
Pragnienia obrazu


I often indulge, even without thinking, in the looping activities of daily posting and sharing of information and images on social networks such as Instagram. In the paintings I do not present these activities exactly, rather I reach for the simplest representation of behaviour: copy-paste, repeat, copy-paste, repeat, copy-paste, repeat.

Patterns are produced by a commonly available online generator and then manipulated and translated onto canvas. Each of the paintings in this series presents repetitions of shapes on a mirror-image basis, which paradoxically allow for certain deviations considering both precision and errors.

Infinite pattern generation has its pros and cons. New logos and elements are created continuously and the machine is never short of ideas and inspiration, which is exciting. On the other hand, the alternatives proposed by the machine are excellent but cold. They are the result of an artificial synthesis that has nothing to do with authenticity or with traditional methods of learning passed down from generation to generation.

In the exhibition we have proliferation, repetition, morphing, spamming, contextual changes and many other desires of the image itself.

The solo exhibition is part of a MA diploma at the Academy of Fine Arts, Faculty of Painting, under the direction of Prof. Wojciech Zubala and Dr. Jan Mioduszewski. Presented in the space Mysia 3 

Link to animation loop

2022Często ulegam, nawet bez zastanowienia, zapętlającym się czynnościom codziennego postowania i udostępniania informacji i obrazów na portalach społecznościowych takich jak Instagram. Na obrazach nie prezentuję dokładnie tych czynności raczej sięgam po najprostsze przedstawienie zachowania: kopiuj-wklej, powtórz, kopiuj-wklej, powtórz, kopiuj-wklej, powtórz.

Wzory są wytwarzane przez powszechnie dostępny internetowy generator, a następnie manipulowane i przełożone na płótno. Każdy z obrazów z tej serii prezentuje repetycje kształtów na zasadzie lustrzanego odbicia, które paradoksalnie dopuszczają pewne odstępstwa uwzględniając zarówno precyzję, jak i błędy.

Nieskończone generowanie wzorów ma swoje plusy i minusy. Nowe znaki graficzne i elementy są kreowane w sposób ciągły, a maszynie nigdy nie brakuje pomysłów i inspiracji, co jest ekscytujące. Z drugiej strony alternatywne rozwiązania proponowane przez maszynę są doskonałe, ale zimne. Są wynikiem sztucznej syntezy, która nie ma nic wspólnego z autentycznością ani z tradycyjnymi metodami uczenia się przekazywanymi z pokolenia na pokolenie.

Na wystawie mamy rozprzestrzenianie się, powtarzanie, morfing, spamowanie, zmiany kontekstu i wiele innych pragnień samego obrazu

Wystawa solowa jest częścią dyplomu magisterskiego na Akademii Sztuk Pięknych na Wydziale Malarstwa pod kierownictwem prof. Wojciecha Zubali i dr hab Jana Mioduszewskiego. Zrealizowana w przestrzeni Mysiej 3 

Link do animacji

2022

Dokumentacja wystawy Miłosz Kasiura 


widok wystawy / exhibition view widok wystawy / exhibition view widok wystawy / exhibition view widok wystawy / exhibition view Odzwierciedlenie / Reflection, oil on canvas, 135 x 135 cm, 2022widok wystawy / exhibition view Kwiat strelicji / Strelitzia flower, oil on canvas, 155 x 115 cm, 2022Rozgrywka / The Game, diptych, oil on canvas, 155 x 115cm, 2022Turns in pink / Obroty w różu, oil on canvas, 135 x 145 cm, 2022


Powtórzenie pionowe / Vertical repeat, oil on canvas, 165 x 120 cm, 2022Powtórzenie w żółci / Repetition in yellow , oil on canvas in yellow, 130 x 145 cm , 2022


morphing animation generated by AI / animacja cyfrowa wygenerowana przez AI, loop - 0:15, 2022


Link to watch full animation loop 

Taking shape / Nabieranie kształtów, digital print on fabric, 190 x 148cm, 2022

Spatial objects appearing in space are produced as "puzzles" with the possibility of infinite generation of their final form.